لطفا جهت دريافت برنامه آموزشي گروه مورد نظر خود را انتخاب نماييد.


رديف

عنوان گروه

1 الکترونیک سوم
2 صنایع فلزی سوم
3 الکتروتکنیک سوم
4 تاسیسات سوم
5 کامپیوتر سوم
6 نقشه برداری سوم
7 ساختمان سوم
8 صنایع شیمیایی سوم
9 معماری سوم
10 صنایع غذایی سوم
11 ساخت و تولید سوم
12 کودکیاری سوم
13 مکانیک خودرو سوم
14 مدیریت خانواده سوم
15 نقشه کشی عمومی سوم
16 تربیت بدنی سوم
17 گرافیک سوم
18 امور اداری سوم
19 حسابداری سوم
20 امور اداری سوم
21 طراحی دوخت سوم
22 ماشین الکتریکی سوم
23 نقاشی سوم